Navigation


 Online publications


 Go back to the forum

Diskusné fórum elektrotechnikov a účtovníkov   

Školenie elektrotechnikov dňa 22.8.2018

MIPEL | Published Št júl 26, 2018 10:45 am | 7 Prezreté

Základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. Zdravotná spôsobilosť a prax sa potvrdzuje na prihláške. Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.

Cena vložného § 21: 45€

Cena vložného § 22: 55€

Cena vložného § 23: 60€

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.

Cena vložného: 36€

Kurz pre osoby poučené na § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

Obsah kurzu je zameraný na oboznamovanie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania. Oboznamovanie končí testom. Účastník dostane doklad o overení odborných vedomostí a absolvovaní kurzu.

Cena vložného: 24€

About the author